Regulamin strony

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.clovin.com.pl

 

1. Postanowienia ogólne i definicje:

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1)     Serwis – strona internetowa pod adresem www.clovin.com.pl, zawierająca produkty produkowane przez Właściciela, wraz z cennikiem.

2)     Właściciel – Clovin S.A., z siedzibą przy ul. Zarzecze 14, 18-220, Czyżew – Osada, (KRS: 0000338658, NIP: 7221609039, REGON: 200305532).

3)     Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4)     Regulamin – niniejszy Regulamin określający sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

 

2.  Serwis.

2.1. Serwis jest oficjalną stroną korporacyjną firmy Clovin S.A., na której udostępnione są produkty oraz marki Właściciela, który jest ich wyłącznym właścicielem oraz producentem.  Produkty oraz Marki z sekcji „Private Labels” zostały udostępnione przez Właściciela na podstawie udzielonej zgody przez właściciela tych produktów lub marek.

2.2. Serwis w zakładce „Do pobrania” umożliwia pobranie przez Użytkownika: katalogu produktów, arkuszy danych składników, materiałów reklamowych (Materiały). Właścicielowi przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Materiałów, w zakresie korzystania i rozrządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji. Tym samym, wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub też korzystanie z Materiałów w sposób sprzeczny z celem w którym zostały one udostępnione, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Właściciela.

2.3. Serwis w zakładce „Do pobrania” umożliwia pobranie przez Użytkownika cennika, po wcześniejszym podaniu hasła, które udostępniane będzie Użytkownikowi na jego wniosek przez Właściciela. W uzasadnionych przypadkach, Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia hasła, bez podawania przyczyny. Jednocześnie, Właścicielowi przysługuje prawo do zmiany przyznanego hasła w każdym czasie oraz prawo do nie nadawania nowego hasła. W zakładce „Do pobrania”, podany będzie również adres email, do osoby nadającej hasło oraz do której dodatkowo można się zwrócić z prośbą o przesłanie karty charakterystyki produktu lub produktów.

2.4. Serwis odsyła do zewnętrznych stron internetowych Właściciela, dostępnych pod adresem: www.wash-expert.pl  oraz www.dezynfekcja-prania.pl. Korzystanie z tych stron internetowych oznacza akceptację odrębnych regulaminów, udostępnionych na tych stronach internetowych.

 

3.  Prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

3.1. Właścicielowi na zasadzie wyłączności przysługują autorskie prawa majątkowe do wszelkich udostępnionych Materiałów oraz do znaków towarowych jak i oznaczeń produktów, z zastrzeżeniem praw autorskich i znaków towarowych do Materiałów dotyczących Produktów oraz Marek z sekcji „Private Labels”, z których Właściciel korzysta na podstawie zawartych umów z właścicielami tych produktów i marek. Wszelkie utwory i znaki towarowe, udostępnione w Serwisie nie mogą być wykorzystywane bez zgody i wiedzy Właściciela. Korzystanie i rozporządzanie z tych Materiałów jak i znaków towarowych bez zgody Właściciela powoduje naruszenie praw autorskich określonych w ustawie o prawe autorskich z dn. 04.02.1994r (wraz z późn.zm.)

 

4.  Dane osobowe.

Użytkownik oświadcza: że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę „Clovin S.A.”, swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie i Użytkownikowi przysługuje prawo do ich poprawiania. Udostępnione dane osobowe będą chronione przez Właściciela z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane podmiotom trzecim.

 

5.  Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące Serwisu należy składać oraz przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres email clovin@clovin.com.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela jest ostateczne i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykładnią niniejszego Regulaminu, Właściciel ma prawo do wiążącej wykładni Regulaminu.

5.3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Serwisie.

5.4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

1)   ewentualne problemy techniczne (w szczególności: awarie urządzeń i programów komputerowych zapewniających dostęp do Internetu, działanie poczty elektronicznej) uniemożliwiające  lub utrudniające wykonywanie praw i obowiązków określonych w Regulaminie,

2)    skutki podania przez Uczestnika niewłaściwych danych, w szczególności danych niezbędnych do udostępnienia hasła,

5.5    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Potwierdzam
Przypomnij później

Informacje o polityce prywatności oraz ciasteczkach (ang. cookies)

Strona producenta Clovin.com.pl w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Korzystając ze strony clovin.com.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.
Clovin S.A., z siedzibą przy ul. Zarzecze 14, 18-220, Czyżewa, (KRS: 0000338658, NIP: 7221609039, REGON: 200305532) jako właściciel strony clovin.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników strony www

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorami, czyli podmiotami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, są:
CLOVIN SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Zarzecze nr 20, 18 – 220 Czyżew
F.P.U CLOVINnet Arkadiusz Jan Żanowski Włodzimierz Żanowski spółka cywilna, ul. Zarzecze 20, 18-220 Czyżew zwanymi dalej Współadministratorami.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? W sprawach danych osobowych napisz do nas:
adres e-mail: odo@clovin.com.pl,
adres pocztowy: CLOVIN S.A. 18-220 Czyżew, ul. Zarzecze 14

Skąd mamy Twoje dane i dlaczego je przetwarzamy?
Otrzymaliśmy je od Ciebie za sprawą przesłanego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie clovin.com.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Clovin?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do odpowiedzi na korespondencję, którą do nas wysłałeś:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Clovin, którym jest:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia wobec Clovin w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

Jeżeli się nie zgadzasz z naszą polityką prywatności opuść stronę.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)
Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Clovin

Potwierdzam
Przypomnij później