Regulamin strony

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.clovin.com.pl

 

1. Postanowienia ogólne i definicje:

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1)     Serwis – strona internetowa pod adresem www.clovin.com.pl, zawierająca produkty produkowane przez Właściciela, wraz z cennikiem.

2)     Właściciel – Clovin S.A., z siedzibą przy ul. Zarzecze 14, 18-220, Czyżew – Osada, (KRS: 0000338658, NIP: 7221609039, REGON: 200305532).

3)     Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4)     Regulamin – niniejszy Regulamin określający sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

 

2.  Serwis.

2.1. Serwis jest oficjalną stroną korporacyjną firmy Clovin S.A., na której udostępnione są produkty oraz marki Właściciela, który jest ich wyłącznym właścicielem oraz producentem.  Produkty oraz Marki z sekcji „Private Labels” zostały udostępnione przez Właściciela na podstawie udzielonej zgody przez właściciela tych produktów lub marek.

2.2. Serwis w zakładce „Do pobrania” umożliwia pobranie przez Użytkownika: katalogu produktów, arkuszy danych składników, materiałów reklamowych (Materiały). Właścicielowi przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Materiałów, w zakresie korzystania i rozrządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji. Tym samym, wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub też korzystanie z Materiałów w sposób sprzeczny z celem w którym zostały one udostępnione, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych Właściciela.

2.3. Serwis w zakładce „Do pobrania” umożliwia pobranie przez Użytkownika cennika, po wcześniejszym podaniu hasła, które udostępniane będzie Użytkownikowi na jego wniosek przez Właściciela. W uzasadnionych przypadkach, Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia hasła, bez podawania przyczyny. Jednocześnie, Właścicielowi przysługuje prawo do zmiany przyznanego hasła w każdym czasie oraz prawo do nie nadawania nowego hasła. W zakładce „Do pobrania”, podany będzie również adres email, do osoby nadającej hasło oraz do której dodatkowo można się zwrócić z prośbą o przesłanie karty charakterystyki produktu lub produktów.

2.4. Serwis odsyła do zewnętrznych stron internetowych Właściciela, dostępnych pod adresem: www.wash-expert.pl  oraz www.dezynfekcja-prania.pl. Korzystanie z tych stron internetowych oznacza akceptację odrębnych regulaminów, udostępnionych na tych stronach internetowych.

 

3.  Prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

3.1. Właścicielowi na zasadzie wyłączności przysługują autorskie prawa majątkowe do wszelkich udostępnionych Materiałów oraz do znaków towarowych jak i oznaczeń produktów, z zastrzeżeniem praw autorskich i znaków towarowych do Materiałów dotyczących Produktów oraz Marek z sekcji „Private Labels”, z których Właściciel korzysta na podstawie zawartych umów z właścicielami tych produktów i marek. Wszelkie utwory i znaki towarowe, udostępnione w Serwisie nie mogą być wykorzystywane bez zgody i wiedzy Właściciela. Korzystanie i rozporządzanie z tych Materiałów jak i znaków towarowych bez zgody Właściciela powoduje naruszenie praw autorskich określonych w ustawie o prawe autorskich z dn. 04.02.1994r (wraz z późn.zm.)

 

4.  Dane osobowe.

Użytkownik oświadcza: że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę „Clovin S.A.”, swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie i Użytkownikowi przysługuje prawo do ich poprawiania. Udostępnione dane osobowe będą chronione przez Właściciela z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane podmiotom trzecim.

 

5.  Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące Serwisu należy składać oraz przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres email clovin@clovin.com.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela jest ostateczne i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykładnią niniejszego Regulaminu, Właściciel ma prawo do wiążącej wykładni Regulaminu.

5.3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Serwisie.

5.4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:

1)   ewentualne problemy techniczne (w szczególności: awarie urządzeń i programów komputerowych zapewniających dostęp do Internetu, działanie poczty elektronicznej) uniemożliwiające  lub utrudniające wykonywanie praw i obowiązków określonych w Regulaminie,

2)    skutki podania przez Uczestnika niewłaściwych danych, w szczególności danych niezbędnych do udostępnienia hasła,

5.5    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zamknij Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych, profilowania danych oraz funkcjonalnych. Te informacje mogą stanowić dane osobowe. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Korzystając ze strony potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą Polityką prywatności